You are here

Rice Black Bug

Rice Black Bug
Scotinophara coarctata

Insects

Kilala rin sa tawag na: Itim na atangya, Itim na dangaw at Tiyangaw
 
Ang mga Rice Black Bug (RBB) ay nagdudulot ng 30% kabawasan sa ani at maaring umaabot sa 60-80% sa panahon ng matinding atake o pest outbreak. Ang inakay o nymph at magulang na RBB ay parehong mapanira. Sinisipsip nila ang karamihan sa katas ng halaman mula sa puno at katawan, pati na rin uhay nito. Sila ay naglalabas ng mabahong amoy bilang depensa kapag nadidistorbo. Kulay kayumanggi ang mga inakay at itim naman ang matatandang RBB. Kadalasang lumalabas sila kapag kabilugan ng buwan dahil naakit sa ilaw ang mga matatandang RBB at sila ay natatangay sa malalayong lugar ng malakas na hangin. Ang RBB ay kayang mabuhay sa panahon o kondisyong hindi paborable sa paglaki o pagdami nila sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalam ng lupa hanggang 30cm ang lalim.

Damage

Ang katawan ng palay na sinisipsipan lalo na sa bahagi ng buko o tangkay malapit sa lupa ay nagiging kayumanggi at natutuyot. Nababansot ang palay at nauuwi sa pagkabawas ng gipi kung ang atake ay nangyari sa pagsusuwi. 
 
Pagkatapos ng pamumulakalak, makikita ang epekto sa uhay: maiikli, maliliit, o walang laman na kahalintulad ng whiteheads na pinsala ng stemborers. Ang pagkakaiba ang sa RBB ay hindi madaling bunutin ang uhay. Natutuyo at namamatay ang buong palay kung matindi ang populasyon o pag-atake ng Black Bug. Ang pinsala ay mas kilala sa tawag na bugburn, katulad ng pinsala sa atake BPH, ngunit walang makikitang itim na dagta o amag.