Sheath Blight

Rhizoctonia solani

Disease

PANAHON NG PAG-ATAKE

Pagsusuwi hanggang paghihinog.

Kilala rin sa tawag na: Labhag sa pal-ak, Masot at Taya-taya
 
Ang sheath blight ay sakit na dulot ng amag na kadalasang problema sa palayang sahod-ulan o may patubig. Ito ay maaaring magdulot ng kabawasan sa ani na pwedeng umabot ng 20-25%. Ang amag ng sakit na ito ay lumilikha ng espesyal na survival structure na tinatawag na sclerotia na maaring lumutang sa tubig at magpakalat ng sakit sa iba pang halamang palay. Mas nahihikayat ang pagkakaroon at pagdami ng sheath blight sa palayan kung masinsin ang distansya ng pagkakatanim, at mataas ang nitrohenong ginamit.