Alternaria Leaf Spot

Alternaria brassicicola, A. brassicae

Disease

Ang Leaf spot ay isang karaniwang sakit ng mga repolyo maging sa ibang mga tanim na crucifers. Ang sanhi ng sakit ay ang fungus o amag na Alternaria brassicicola at A. brassicae. Ito ay maaaring magmula sa buto, sa lupa o maaaring dala ng hangin. Nagkakaroon ng mga spots na kulay kayumanggi ang mga apektadong parte ng dahon ng repolyo.  

Ang pinsalang dulot ng sakit na ito ay nakakapagpababa ng kalidad ng bunga dahilan upang maapektuhan ang kita.