You are here

Alternaria Leaf Spot

Alternaria Leaf Spot
Alternaria brassicicola, A. brassicae

Disease

Ang Leaf spot ay isang karaniwang sakit ng mga repolyo maging sa ibang mga tanim na crucifers. Ang sanhi ng sakit ay ang fungus o amag na Alternaria brassicicola at A. brassicae. Ito ay maaaring magmula sa buto, sa lupa o maaaring dala ng hangin. Nagkakaroon ng mga spots na kulay kayumanggi ang mga apektadong parte ng dahon ng repolyo.  

 

Ang pinsalang dulot ng sakit na ito ay nakakapagpababa ng kalidad ng bunga dahilan upang maapektuhan ang kita.

 

Particularities

PANAHON NG PAG-ATAKE:

Umaatake mula makalipat-tanim hanggang sa maturity.

 

Damage

DAMAGE o PINSALA

  • Ang mga mas matatandang dahon ay mas mabilis mahawaan ng impeksyon at mas unang makikitaan ng sintomas ngunit ang buong repolyo at lahat ng dahon ay maaaring tamaan ng sakit.

  • Sa una ay maliliit lamang ang mga spots hanggang sa lumaki at magdidikit-dikit at makabuo ng mga pabilog na sugat sa dahon.