You are here

Repivox

Walang Damo, Walang Sunog!

Ang post-emergent herbicide na mabisa sa maraming klase ng damo kasama ang Leptochloa (Palay Maya) na ligtas at malamig sa palay.

Key Benefits

Mahusay sa pagkontrol sa maraming klase ng damo lalo na sa leptochloa spp. Tumatagal ang bisa dahil sa Penoxulam at OD-Oil Dispersant formulation

 

Rain fast at bilis talab ang bisa na tumatagal. Maaaring gamitin sa TPR at DSR, Maaaring nang magpapasok ng tubig 5 oras pagkatapos magspray

 

Mas mahusay sa pagkontrol ng damo dahil sa Cyhalafop kung ikukumpara sa Bypiribac Sodium

 

Ligtas at malamig sa palay, walang sunog o phytotoxicity

Key Features

May dalawang active ingredients (AI’s) -(Penoxulam + Cyhalafop)

 

OD or Oil Dispersant Formulation

 

Pinakamahusay sa pagkontrol ng Leptochloa spp.

 

Itinalaga bilang “Reduced Risk Pesticides” ng US EPA