Leaf Spot

Cercospora melongenae

Disease

Ang sanhi ng sakit na Leaf Spot ay ang fungus o amag (Cercospora melongenae)

Ang bunga ng talong ay hindi inaatake ng sakit, pero ang ani o produksyon ay maaaring bumaba kapag lumala o dumami ang sakit sa dahon.

Ang sakit na ito'y maaaring kumalat sa pamamagitan ng hangin, tilamsik ng ulan, at sa kontaminadong pagpapatubig. Maaari rin silang mabuhay sa mga Cucurbits o pamilya ng mga kalabasa at maging sa iba’t-ibang klase ng mga damo.